Затворите в България вече не са пренаселени

NetNews

Затворите в страната не са значително пренаселени. Навсякъде се прилага разпоредбата за изискуемата минимална жилищна площ в спално помещение за лишен от свобода от четири квадратни метра. Това каза в интервю за БТА заместник-министърът на правосъдието Емил Дечев.

По думите му през последните години има значителен напредък в подобряване на условията в местата за лишаване от свобода. Започна работа по изграждането на пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала в района на село Самораново до Дупница. Там е предвидено още изграждане на преходно отделение, т. нар. Нalf way house, каквито ще има и в общежитието „Хеброс“ към затвора в Пловдив и в „Строител“ към затвора в Бургас, каза Дечев.

През последните три години вложените бюджетни средства за подобряване на битовите условия в затвори и арести в размер на 5 327 758,00 лева с ДДС, посочи още той. По думите на Дечев в затвора в Сливен битовите и жилищни условия отговарят в най-голяма степен на европейските стандарти и изисквания. Относно необходимостта от по-сериозен ремонт, към настоящия момент, по моя информация, най-малко средства за подобряване на условията са отпускани на затвора в Белене, каза той.

Проблемът с условията в затворите и арестите у нас има дългогодишна давност. Какво е реалното състояние на местата за лишаване от свобода в момента?

– През последните години може да се отчете значителен напредък в подобряване на условията в местата за лишаване от свобода. Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ (ГДИН), с активното участие и помощ на Министерството на правосъдието, полагат непрекъснати усилия в тази посока. Всяка година има строително-ремонтни дейности, съобразявайки се, разбира се, с наличния бюджет, определен за календарната година.

През годините в местата за лишаване от свобода са извършвани редица ремонти-изграждане на санитарни възли в помещенията, постоянен достъп до течаща вода, LED осветление, изолация на сгради, ремонт на общи помещения, ремонт на покриви и др. Във всички сгради бяха подменени осветителните уреди, така че да има достатъчна осветеност и икономичност.

Изградени са нови арести в Сливен, Стара Загора, Добрич и Благоевград. С финансиране по Норвежкия финансов механизъм 2014-2021г. (НФМ) бе изграден и вече функционира обучителен център в Пазарджик за подпомагане на социалното включване на лишените от свобода след тяхното освобождаване. За тази календарна година предстои с бюджетни средства да бъде изграден нов арест и пробационна служба във Велико Търново.

Успоредно с това, отново по линия на НФМ, вървят дейностите по най-големия проект в системата на ГДИН и на Програма „Правосъдие“ – изграждането на пилотен затвор, свързан с център за обучение на персонала в района на село Самораново до Дупница. Там е предвидено още изграждане на преходно отделение, т. нар. Нalf way house, каквито ще има и в общежитието „Хеброс“ към затвора в Пловдив и в „Строител“ към затвора в Бургас. С тези преходни отделения ще бъде въведена нова социално-интеграционна концепция за подготовка на лишените от свобода, като целта е те да бъдат адаптирани и включвани в обществото след освобождаване. Този модел ще се прилага в процеса на реинтеграция на лишените от свобода именно в периода, в който те все още се нуждаят от подкрепа.

Надяваме се по този начин да намалее рискът от рецидив, за разлика от случаите, в които лишените от свобода биват освобождавани директно. По линия на НФМ се работи активно за изграждането на ново общежитие до затвора във Враца, както и за нов арест в Петрич.

Срещу България има постановени няколко решения на Съда по правата на човека (ЕСПЧ) именно за условията в затворите. Какво се промени след тези решения?

– В отговор на тези решения и във връзка с препоръка на Комитета против изтезанията и нечовешкото или унизително отнасяне или наказание към Съвета на Европа (КПИ) е предприет комплексен подход за изменения и допълнения в нормативната база. Търсеният ефект за промяна на констатираните недостатъци е постигнат чрез законодателните изменения, въведени през 2017 г. в Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража (ЗИНЗС) и свързаните с това изменения в Наказателния кодекс и в Наказателно-процесуалния кодекс. Създадена беше Част шеста в ЗИНЗС „Защита срещу изтезания, жестоко, нечовешко или унизително отношение“.

Превантивното средство по същество представлява процедура, чрез която лишеният от свобода може да постигне прекратяване на едно положение, с което се нарушават негови права, гарантирани както в Конвенцията, така и в предложената нова редакция на ЗИНЗС, който обхваща и по-леки случаи на поставяне в неблагоприятни условия в местата за лишаване от свобода.

В новосъздадената Част седма от ЗИНЗС „Отговорност за дейност на специализираните органи по изпълнение на наказанията“ е предвидена нова процедура, която урежда по-облекчено прилагане на принципа affirmanti incumbit probatio – тежестта на доказване за ищеца не бива да е прекомерна, като от него се изисква да представи доказателствата, с които разполага, но основната тежест на доказване да се пада върху органа по изпълнение на наказанията, разширява се обхватът на служебното начало и се предоставя на съда да изисква относимата информация, необходима за правилното установяване на фактите. Дава се възможност на националния съд да реши делото в съответствие със стандартите, изведени в практиката на ЕСПЧ. Предвидени са кратки срокове за разглеждане на искането, които допринасят за своевременното произнасяне и влизането в законна сила на съдебните актове и за своевременното прекратяване на незаконосъобразното действие или бездействие.

Пренаселеността на местата за лишаване от свобода също е проблем на места. Има ли решение и в какви срокове може да има резултат?

– Към настоящия момент не отчитаме значителна пренаселеност в местата за лишаване от свобода. Бройката на осъдените лица е променлива величина и непрекъснато варира. Във всички места за лишаване от свобода се прилага разпоредбата за изискуемата минимална жилищна площ в спално помещение за лишен от свобода от 4 кв.м.

Колко средства е вложила страната ни в последните години за ремонти в затворите и арестите?

– През последните три години вложените бюджетни средства за подобряване на битовите условия в затвори и арести в размер на 5 327 758,00 лева с ДДС.

Къде условията са най-добри и къде има нужда от много сериозен ремонт?

– Трудно е да се определи къде условията в местата за лишаване от свобода са най-добри, но може да се каже, че в затвора в Сливен битовите и жилищни условия отговарят в най-голяма степен на европейските стандарти и изисквания. Относно необходимостта от по-сериозен ремонт, към настоящия момент, по моя информация, най-малко средства за подобряване на условията са отпускани на затвора в Белене.

В сравнение с други европейски страни, които редовно са давани за пример, къде е България?

– България показва усилия за модернизиране на системата за изпълнение на наказанията, като отговор на новите предизвикателства и поетите международни ангажименти. Реформата в пенитенциарната система цели да се гарантира последователност и устойчивост на политиките в системата, която се базира на високите европейски стандарти, зачитащи и защитаващи човешките права и достойнството на лишените от свобода, задържаните лица и тези с наложени пробационни мерки. Тук трябва да спомена и одобрената Стратегия за развитието на пенитенциарната система в България за периода до 2025 година. Стратегията включва мерки, отразяващи препоръките на органите на Съвета на Европа и ООН, като най-съществените са ориентирани към ефективно и безопасно управление на местата за лишаване от свобода и задържане, подобряване на професионалното обучение на персонала, засилване на партньорствата с държавните институциите и гражданското общество, така че да се осигури баланс и прозрачност при изпълнение на националните политики в сектора.

По линия на международната дейност мога да кажа, че ГДИН е пълноправен член на редица международни организации (EuroPris – Европейската Организация на корекционите служби; ICPA International Corrections and Prison Association – Международна асоциация на корекционните служби и затворите; The Confederation of European Probation – Европейска Конфедерация по пробация) и в тази връзка реализира обмяна на добри практики и разширява взаимодействието със сходните институции в Европа.

Правата на гражданите и възможностите за тяхната защита бяха във фокуса на дискусия „Гражданското общество и институциите“, която БТА организира. Форумът е част от инициативата на БТА „Български гласове за Европа“, която се изпълнява с подкрепата на Европейския парламент. Въпросите за човешките права бяха част и от конференциите „Eвропейска демокрация, върховенство на закона“ и „Социални проблеми“, които БТА вече организира в изпълнение на своята инициатива.

Въпросите за върховенството на закона, сигурността и борбата с престъпността бяха във фокуса на конференциите, които БТА организира в пресклубовете си в Благоевград и в Ловеч през март. Дискусиите са част от инициативата на БТА „Български гласове за Европа“, която се изпълнява с подкрепата на Европейския парламент.

Сподели статията, нека повече хора узнаят!
Next Post

Индия забрани износа на пшеница

Индия забрани износа на пшеница, предаде Ройтерс, като се позова на правителството. Мярката влиза в сила незабавно. Ще се прави изключение за вече договорени доставки. Така правителството на Индия, която е вторият най-голям производител на пшеница в света, се опитва да успокои цените на местния пазар, отбелязва Ройтерс. Глобалните купувачи […]