Местна инициативна група – „Тунджа“ – обява за прием на проектни предложения

NetNews
Сподели статията, нека повече хора узнаят!

29 април 2021 г.

СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ «МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА – ТУНДЖА»

ОБЯВА за ВТОРИ прием на  проектни предложения за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по Стратегията за Водено от общностите местно развитие на СНЦ „МИГ-Тунджа” от Програма за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г.

Процедура чрез подбор на проектни предложения с няколко крайни срока за кандидатстване  BG06RDNP001-19.432 МИГ- ТУНДЖА – МЯРКА 4.2. „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“ – втори прием с удължен срок
  1. Цел на процедурата за безвъзмездна финансова помощ :
  2. Модернизиране на  предприятията и земеделските стопанства, преработващи земеделски продукти;
  3. Повишаване нивото на добавяне на стойност към земеделските продукти;                                                           
  4. Подкрепа за преработката на  традиционни за територията местни продукти,
  5.  Внедряване на нови за територията продукти, процеси, технологии, опазващи околната среда;                                                                                                                      

Процедурата за безвъзмездна финансова помощ се реализира с финансовата подкрепанаЕвропейски земеделски фонд за развитие на селските райони.

Допустими кандидати:

За подпомагане могат да кандидатстват лица, които към датата на подаване на заявлението за подпомагане са:

1. Земеделски стопани;

2. Признати групи или организации на производители или такива, одобрени за финансова помощ по мярка 9. „Учредяване на групи и организации на производители“ от ПРСР                           2014 – 2020 г.;

3. Еднолични търговци и юридически лица, различни от кандидатите по т. 1 и 2.   

Кандидатите трябва да са регистрирани по Търговския закон или Закона за кооперациите и трябва да имат постоянен адрес (за физическите лица) и седалище и адрес на управление (за юридическите лица) на територията на МИГ-Тунджа.                                                                                                      

Допустими дейности:

Подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на предприятието чрез: 

1. Внедряване на нови и/или модернизиране на наличните мощности и подобряване на използването им, и/или     

2. Внедряване на нови продукти, процеси и технологии, и/или  

3. Намаляване на себестойността на произвежданата продукция, и/или                                                    

4. Постигане на съответствие с нововъведени стандарти на ЕС, и/или                                                

5. Подобряване на сътрудничеството с производителите на суровини, и/или                               

6. Опазване на околната среда, включително намаляване на вредните емисии и отпадъци, и/или                                                                                                                                                                                             

7. Подобряване на енергийната ефективност в предприятията, и/или                                                        

8. Подобряване на безопасността и хигиенните условия на производство и труд, и/или                                           

9. Подобряване на качеството и безопасността на храните и тяхната проследяемост, и/или                            

10. Подобряване на възможностите за производство на биологични храни чрез преработка на първични земеделски биологични продукти.                                                                                                                       

4.Допустими разходи:                                                                                                                         Допустими за подпомагане по настоящата процедура са следните разходи:                                                          

І. Помощ се предоставя за материални инвестиции, включващи:                                                                              

1. Разходи за изграждане, придобиване и модернизиране на сгради и други недвижими активи необходими за производството и маркетинга;                                                                                                    

2. Разходи за закупуване и инсталиране на нови машини и оборудване за подобряване на производствения процес и маркетинга в т.ч. за преработка, пакетиране, охлаждане, замразяване, сушене и съхраняване, за производство на нови продукти, въвеждане на нови технологии и процеси, за опазване на околната среда, за производство на енергия от възобновяеми енергийни източници, включително чрез преработка на растителна и животинска първична и вторична биомаса, за подобряване на енергийната ефективност и за подобряване и контрол на качеството и безопасността на суровините и храните;                           

3. Разходи закупуване на специализирани транспортни средства, включително хладилни такива, за превоз на суровините и/или  на готовата продукция използвани и произвеждани от предприятието; 

4. Разходи за изграждане и/или модернизиране на лаборатории за нуждите на предприятието;                 

5. Разходи за инвестиции за постигане на съответствие с новоприети стандарти на Общността;              

6. Разходи закупуване на земя, необходима за изграждане/ модернизиране на сгради, помещения и други недвижими активи предназначени за производствена дейност.                                      

ІІ. Подпомагат се  и нематериални инвестиции, включващи:  

1. Общи разходи, свързани със съответния проект за предпроектни проучвания, такси, хонорари за архитекти, инженери и консултантски услуги, консултации за екологична и икономическа устойчивост на проекти, проучвания за техническа осъществимост на проекта;               

2.  Разходи за ноу-хау, придобиване на патенти права и лицензи, разходи за регистрация на търговски марки и процеси необходими за изготвяне и изпълнение на проекта”;                               

3. Закупуване на софтуер;                                                                                                                                            4.  Разходи, свързани за достигане съответствие с международни признати стандарти, само в случаите, в които същите част от общ проект на кандидата;                                                                                     

5. Разходи за въвеждане на добри производствени практики, системи за управление на качеството и подготовка за сертификация в предприятията;                                                                                                                                         

5. Период за прием и място на подаване на проектните предложения:                                                

Процедура на подбор на проекти е с два крайни срока за кандидатстване:                                                

Период на подаване на проекти по втори прием:

Начална дата за подаване на проектни предложения по втори прием: 31.03.2021г.                                                                                                                      Втори краен срок за подаване на предложенията:  30.05.2021 г. 17.00 часа.

В рамките на определения срок за прием кандидатите могат да подават своите проектни предложения само по електронен път, чрез ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

6.Бюджет на процедурата за втори прием (наличен финансов ресурс след одобрен от УС на МИГ – Тунджа оценителен доклад по първи краен срок за прием):

Общият размер на безвъзмездната финансова помощ по настоящия втори прием по процедурата е 125 027,50 лева (Сто двадесет и пет хиляди двадесет и седем лева 50 стотинки ).

Минимален  и максимален размер на безвъзмездната финансова помощ за конкретен проект:

  • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, представен от микро-, малко или средно предприятие  е  14 668,50 лева (левовата равностойност на 7500 евро по курс 1,9558 лева за 1 евро);
  • Минималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект, представен от голямо предприятие  е  11 734,80 лева (левовата равностойност на 6000 евро по курс 1,9558 лева за 1 евро);
  • Максималният размер на безвъзмездната финансова помощ за проект е 125 027,50 лева

Минимален и максимален размер на общите допустими разходи за конкретен проект:

  • Минимален размер на общите допустими разходи за проект е 29 337,00 лева ( левовата равностойност на 15 000 евро по курс 1,9558 лева за 1 евро)
  • Максимален размер на общите допустими разходи за проект е 391 160,00 лева ( левовата равностойност на 200 000,00 евро по курс 1,9558 лева за 1 евро)

Критерии за избор на проектни предложения и тяхната тежест:

                                      Критерии за подбор/оценкаМаксимален брой точки
1Проекти с инвестиции и дейности, насочени  чувствителни сектори                       („Плодове и зеленчуци“, „Животновъдство”, „Етеричномаслени и медицински култури“) –   над 75 % от обема на преработваните суровини са от растителен или животински произход, попадащи в обхвата на чувствителните сектори.20
2Проекти, при които изпълнението на одобрените инвестиции и дейности води до осигуряване на допълнителна заетост:      разкриващи минимум едно допълнително работно място- 10 т. разкриващи повече от едно допълнително работно място- 20 т.20
2Проекти, свързани с преработка на суровини от растителен или животински произход, добити на територията на МИГ: минимум 10%  от обема на използваните суровини, посочен в бизнес плана са с произход от територията на МИГ- 10 т. минимум 20%  от обема на използваните суровини, посочен в бизнес плана са с произход от територията на МИГ – 20 т.              20
4Проекти за преработка на биологични суровини и производство на биологични продукти- над 75% от обема на преработваната суровина и произведена продукция, посочена в бизнес плана, ще бъде биологично сертифицирана10
5Проекти, свързани с въвеждането на иновации в преработката на селскостопански продукти – над 30% от допустимите инвестиционни разходи по проекта са свързани с иновации в преработката на селскостопански продукции.10
6Проекти с инвестиции, допринасящи за опазване на околната среда, вкл такива, които допринасят за смекчаване на последиците от изменението на климата*  и за  постигане на стандартите на ЕС, свързани с минимални стандарти за защита и хуманно отношение към животните и намаляване до минимум на страданията им по време на клане, подпомагани по мярката и/или инвестиции, водещи до намаляване на емисиите. Инвестициите следва да водят до изпълнение на изискванията на: 1. Регламент /ЕО/№ 853/2004/чл.10, §3, Приложение III, Глава II и Директива 93/119/ЕС/22.12.1993 за защита на животните при клане и Наредба № 4 от 15 юли 2014 г. за специфичните изисквания към производството на суровини и храни от животински произход в кланични пунктове, тяхното транспортиране и пускане на пазара;  2. Регламент за изпълнение на Директива 2009/125/ЕС/, които водят до намаляване на емисиите10
7Проекти с инвестиции за насърчаване на кооперирането и интеграцията между земеделските стопани и предприятия от преработвателната промишленост- предприятието на кандидата предвижда в бизнес плана преработката на минимум 65% собствени или на членовете на групата/организация на производители или на предприятието суровини (земеделски продукти)5
8.Проекти за въвеждане на енергоспестяващи технологии в преработвателната промишленост – инвестициите по проекта водят до повишаване на енергийната ефективност на предприятието5
Общ максимален брой точки:100

*Съгласно Насоки за интеграция на политиката по околна среда и политиката по изменение на климата в Европейските структурни и инвестиционни фондове – фаза Изпълнение на Споразумението за партньорство и програмите в периода 2014 – 2020

За да бъде предложено за финансиране едно проектно предложение, общата крайна оценка на етап техническа и финансова оценка трябва да е равна на или по-голяма от 20 точки.

 7.Начин на подаване на проектните предложения:

Проектните предложения по настоящата процедура за подбор на проекти, следва да бъдат подадени само по електронен път с Квалифициран електронен подпис  (КЕП ) като се използва Информационната система за управление  и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН 2020 ) – https://eumis2020.government.bg

Кандидат в процедура може да задава въпроси и иска допълнителни разяснения по документите на условията за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване на следния електронен адрес: migtundzha@abv.bg и в ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg  (секция Разяснения по процедурата).

Писмени разяснения ще бъдат дадени в 10-дневен срок от получаване на искането, но не по-късно от две седмици преди изтичането на срока за кандидатстване.

С оглед осигуряване равнопоставено третиране на кандидатите, МИГ- Тунджа няма да дава разяснения, които съдържат становище относно качеството на конкретно проектно предложение. Разяснения се дават по отношение на условията за кандидатстване и са задължителни за всички кандидати.

Въпросите и разясненията ще бъдат публикувани на интернет страницата на МИГ – Тунджа: www.tundzhaleader.org и на https://eumis2020.government.bg (секция Разяснения по процедурата).

Лице,/а за контакт и място за достъп до подробна информация:

Лице за контакт: Георги Митев – Изпълнителен директор на СНЦ «МИГ Тунджа»

Адрес: с. Генерал Инзово, община Тунджа, ул. «Опълченска» № 2, етаж 2

Телефон: 0899 148 777

Адрес на електронна поща: migtundzha@abv.bg

Пълният пакет документи по процедурата (Условия за кандидатстване, Условия за изпълнение  и приложенията към тях)  са публикувани на следните интернет адреси: Интернет страница на МИГ-Тунджа www.tundzhaleader.org, и на сайта на ИСУН 2020 https://eumis2020.government.bg

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Уволниха зам.-кмета на София Тодор Чобанов

Зам.-кметът по култура, образование и спорт на София доц. д-р Тодор Чобанов е освободен от длъжност със заповед на кмета Йорданка Фандъкова, съобщиха от Столичната община. До назначаването на нов зам.-кмет, управлението на направление "Култура, образование, спорт и младежки дейности" временно ще бъде изпълнявано от зам.-кмета по социални дейности Албена […]