ПОКАНАЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СНЦ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА –СЛИВЕН –ДОЛИНАТА НА ТУНДЖА”

NetNews

ПОКАНА
ЗА СВИКВАНЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ С НЕСТОПАНСКА ЦЕЛ „МЕСТНА ИНИЦИАТИВНА ГРУПА ТУНДЖА –СЛИВЕН –ДОЛИНАТА НА ТУНДЖА”

Управителният Съвет на Сдружение с нестопанска цел „Местна инициативна група Тунджа –Сливен-Долината на Тунджа”  на основание чл. 26 от ЗЮЛНЦ и чл. 24 от Устава на Сдружението, свиква Общо събрание на Сдружението на  23 май 2024 г. от 16 часа в гр. Ямбол, пл. „Освобождение” № 1 – Заседателна зала на община „Тунджа” при следния 

                                                                       ДНЕВЕН РЕД:    

     1. Промени в състава на Управителния съвет на СНЦ „МИГ Тунджа – Сливен-Долината на Тунджа”:

– освобождаване от длъжност на представителя на община Тунджа в Управителния съвет на Сдружението;

– избор на нов представител на община Тунджа в  Управителния съвет на Сдружението;

– освобождаване от длъжност  на Председателя на Управителния съвет;

– избор на нов Председател на Управителния съвет.

       2.  Доклад  за дейността на УС на СНЦ „МИГ Тунджа – Сливен-Долината на Тунджа” през 2023 година;

       3. Приемане на Годишния финансов отчет на СНЦ „МИГ Тунджа –Сливен-Долината на Тунджа” за 2023 година;

       4.  Приемане на Годишен доклад по чл.40 ал.2 от ЗЮЛНЦ за дейността на СНЦ „МИГ Тунджа-Сливен-Долината на Тунджа” през 2023 година;

       5.  Приемане на Годишен доклад по чл.51 ал.2 т. „а”  от  ПМС 161 от 4 юли 2016 г.                 за 2023 година за отчитане на изпълнението на  Стратегията за ВОМР  по подмярка 19.2.”Прилагане на операции в рамките на Стратегии за  Водено от общностите местно развитие”;

       6.  Определяне размера на годишния членски внос за 2024 година;

       7.  Приемане на бюджета Сдружението  за  2024 година;

       8. Други.     

При липса на кворум, на основания чл. 27 от ЗЮЛНЦ и чл.26 ал.(2) от Устава, Общото събрание ще се проведе един час по-късно, на същото място и при същия дневен ред, независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.

Писмените материали, свързани с дневния ред са на разположение на членовете на Общото събрание  в офиса на Сдружението по седалище и адрес на управление.

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ  НА УС НА МИГ ТУНДЖА –СЛИВЕН-ДОЛИНАТА НА ТУНДЖА:

 НИКОЛА КОЛЕВ

Сподели статията, нека повече хора узнаят!

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Next Post

Забранява се строителството в курортните комплекси около Варна

Въведено е временно прекратяване на строителните и монтажните дейности в курортите близо до Варна, съобщава официалният уебсайт на общината. Заповедта, подписана от кмета Благомир Коцев, обхваща районите на „Златни пясъци“, „Св. Константин и Елена“, „Чайка“, „Прибой“ и „Манастирски рид“ и ще остане в сила до 1 октомври. Съгласно указанията, е […]